Grill expert PROFESIONAL 10l

Grill expert PROFESIONAL 10l

26.70 

Prehľad:

Zdieľajte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

100% Spokojnosť

24/7 ONLINE

Popis

Grill expert profesional je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov, rúr a konvektomatov.

Odstraňuje usadené mastné nečistoty a pripáleniny z povrchov bez námahy.

Zloženie: 5 – 15% hydroxid sodný, <5% butylglykol, fosfonáty, neiónové povrchovo aktívne látky. Obsahuje: hydroxid sodný.

Návod na použitie: Rozprašovačom naneste prípravok na znečistené miesta a nechajte reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 15 minút.

Pri silnejšom znečistení použijeme na uvoľnenie nečistôt vhodný pad (nesmie poškriabať povrch), alebo kefu.

Po určenej dobe pôsobenia povrch dobre niekoľkokrát umyte čistou vodou pomocou hubky a vytrite do sucha. Nepoužívať na hliník a materiály neodolné alkáliam.

Upozornenie: Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.

Núdzové telefónne číslo:

+421 2 54 774 166

Národné toxikologické informačné centrum.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Grill expert PROFESIONAL 10l”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.